POSTAVÍME MĚSTO NA NOHY

PROGRAM KDU ČSL KOMUNÁLNÍ VOLBY  PRACHATICE 2022-2026

FINANCE A INVESTICEplachta-panelak.jpg

 • Stabilní veřejné finance (s vyrovnaným rozpočtem)
 • Využití a získání dotací v rámci nového programovacího období 2022 + na národní, evropské i mezinárodní úrovni
 • V rámci územního plánu – rovný a spravedlivý přístup k žádostem všech občanů
 • Vytvoření a schválení transparentních pravidel pro rozdělování finančních prostředků spolkům či organizacím našeho města, tak jak je obvyklé ve všech veřejných institucích
 • Podpora participativního rozpočtu
 • INOVACE - podpora integrování inovací do chodu města, rozvoj moderního města  v trendu SMART CITY

LIDSKÉ  A SLUŠNÉ JEDNÁNÍ

 • Komunikace se zaměstnanci na úřadě a napomáhat spoluvytvářet příjemné a pohodové zázemí úřadu (zabránit, aby lidé neodcházely předčasně)
 • Pravidelné setkávání s občany našeho města a následně tyto názory zaintegrovat do politiky města
 • Jednání s občany před jednáním zastupitelstva -vyslechnutí názorů občanů pro další rozvoj - naslouchání vašim potřebám 
 • Zavést referenda pro velké investiční akce aneb na Vašich názorech nám záleží

DOPRAVA

 • Revize dopravní situace a možností případných změn různých úseků cest -  na návrh občanů dotčených ulic a míst
 • Revize parkovacích míst ve městě

PODNIKÁNÍ

 • Komunikace s Vámi, podnikateli- organizace pravidelných setkání k získání Vaší zpětné vazby a její přenesení do dalšího řízení  a směřování města
 • Podpora malých a středních podnikatelů
 • Vytvoření investičních pobídek pro místní podnikatele

BYDLENÍ

 • Revize bytové politiky s akcentací mladých rodin a sociálních aspektů, nabídka nejvyšší ceny nemůže být jediným kritériem
 • Zvýhodněné nájemné pro mladé rodiny s dětmi
 • Nesoutěžení nájemného

ŠKOLSTVÍ

 • Budeme podporovat alternativní předškolní i školní vzdělávaní souběžně s podporou klasického školství
 • Zvýhodněné stravovaní děti ze sociálně slabých rodin
 • Podpora vyhledávání a zpracovávání grantových projektů
 • podpora nadaných dětí i studentů

ZDRAVOTNICTVÍ

 • Zlepšeni podmínek zdravotníků a pacientů v budově polikliniky
 • Podpora hospicové peče a služeb poskytovaných Domem sv. Matky Vojtěchy
 • Podpora pečovatelské služby ve městě

SOCIÁLNÍ POLITIKA A BEZPEČNOST

 • Důsledné řešeni problémů se společensky nepřizpůsobivými občany
 • Zamezení zneužívaní sociálních dávek
 • Podpora prevence kriminality a drogově závislých
 • Finanční podpora porodného občanům města

KULTURA, CESTOVNÍCH RUCH A MEZINÁRODNÍ VZTAHY

 • Zabezpečení obnovy provozu v areálu rozhledny Libin vč. rekonstrukce rozhledny, naší dominanty města
 • Znovuobnovení a zintezivnění  kontaktů s našimi partnerskými městy
 • Snížit vstupné na významné kulturní akce města (Slavnosti Zlate stezky)
 • Obnovit tradici BOHEMIA JAZZ Festivalu v Prachaticích
 • Podpora spolkového života ve městě
 • Organizace nových zajímavých akci pro všechny věkové skupiny občanů
 • Podpora rozvoje cestovního ruchu a turismu v našem města

ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Podpora a rozšířeni farmářských trhů v městských osadách
 • Rozšířeni květinové výzdoby města a úprava kruhových objezdů se symboly našeho města
 • Podpora komunitního využívání zelených ploch u bytových domů
 • Podpora zahradkářů a zahrádkářských lokalit
 • Ekologizace provozu městských budov a akcí organizovaných městem
 • Přeměna veřejného osvětlení na ekologičtější provoz
 • Rozšíření počtu kontejnerů na tříděný odpad- např. na kov
 • Zavést fungující post městského energetika

VEŘEJNÁ SPRÁVA

 • Uvážená personální politika v rámci Městského úřadu, příspěvkových organizaci a obchodních společnosti města
 • Budeme nadále podporovat činnost osadních výborů a potřeb občanů v osadách a  komplexní spolkovou činnost města